Blockera .NET 4.7.2

Blockera

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\WU" /v BlockNetFramework472 /t REG_DWORD /d 1 /f

Ta bort blockering

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\WU" /v BlockNetFramework472 /f

Ovanstående körs från eleverad prompt

Felsöka Active-Sync

Slå på debugloggning på mailbox:
Set-CASMailbox “mailbox” -ActiveSyncDebugLogging $true
Skicka loggen till administratör:
Get-ActiveSyncDeviceStatistics -GetMailboxLog -Mailbox “mailbox” -NotificationEmailAddresses admin@contoso.com
För att analysera loggen använd https://mailboxlogparser.codeplex.com/
För att felsöka kalender problem använd Calcheck https://calcheck.codeplex.com/
Tänk på att använda rätt version (32 eller 64-bitars) annars får man ett fel om att Outlook inte är standardprogram för mail.
https://community.spiceworks.com/how_to/75822-so-you-need-to-clean-up-corrupted-calendar-items-in-outlook-exchange
Status koder Active-Sync https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg675457(v=exchg.80).aspx

Rensa Event logs

Rensa standardloggar (Application,HardvareEvents,Internet Explorer,Key Management Service, Security, System, Windows Powershell)
clear-eventlog -logname (get-eventlog -list).log

Rensa alla loggar
wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl "$_"}

Problem med att logga in med linked mailboxes via TMG

Detta uppstår om kontonamnen är samma i båda domänerna och TMG är aktiverad för lösenordsbyte.

Kör nedanstående VB script.
**************************************************************************************
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
Const SE_VPS_NAME = "EnableMultipleFlatUserName"
Const SE_VPS_VALUE = true

Sub SetValue()

' Create the root obect.
Dim root ' The FPCLib.FPC root object
Set root = CreateObject("FPC.Root")

'Declare the other objects needed.
Dim array ' An FPCArray object
Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
Dim VendorSet ' An FPCVendorParametersSet object

' Get references to the array object
' and the network rules collection.
Set array = root.GetContainingArray
Set VendorSets = array.VendorParametersSets

On Error Resume Next
Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )

If Err.Number 0 Then
Err.Clear

' Add the item
Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
CheckError
WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name

Else
WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
End If

if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) SE_VPS_VALUE Then

Err.Clear
VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE

If Err.Number 0 Then
CheckError
Else
VendorSets.Save false, true
CheckError

If Err.Number = 0 Then
WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
End If
End If
Else
WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
End If

End Sub

Sub CheckError()

If Err.Number 0 Then
WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
Err.Clear
End If

End Sub

SetValue
********************************************************************
https://support.microsoft.com/sv-se/kb/952675

Problem med stor mail.que Exchange 2013

Kontrollera så att Pipelinetracing är inaktiverat:
Get-TransportService | fl name,pipelinetracingenabled
Värdet ska vara False
https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj215682(v=exchg.150).aspx

Verifiera SafetyNetHoldTime
Get-TransportConfig | fl name, *safety*
Default är 2:00:00:00
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124151(v=exchg.150).aspx

En mail.que fil kommer aldrig att minska i storlek utan man får skapa en ny:
Kontrollera antalet meddelanden i kön med:
Get-Queue
Pausa “Microsoft Exchange Transport service”
Kör Get-Queue igen.
Vänta tills köerna är tomma.
Stoppa “Microsoft Exchange Transport service”
Flytta mail.que och alla andra filer till en temporär mapp.
Starta “Microsoft Exchange Transport service” igen.
Verifiera så mail kommer in och ut.
Släng dom filer som du kopierat undan.