Ändra default storlek på vad som kan skickas via Active-Sync

Nedanstående ändrar värdet för hur stora mail man kan skicka via active-sync till 50 MB (Exchange 2013).
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:52428800
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Default Web Site/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.web/httpRuntime /maxRequestLength:51200
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.webServer/security/requestFiltering /requestLimits.maxAllowedContentLength:52428800
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:system.web/httpRuntime /maxRequestLength:51200
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config "Exchange Back End/Microsoft-Server-ActiveSync/" -section:appSettings /[key='MaxDocumentDataSize'].value:52428800

Körs via eleverad CMD. För lista på default värden se https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh529949(v=exchg.150).aspx

Skriva ut lista på användare och manager

Skapar en lista med användare under ett givet OU där Managers UserprincipalName är utskrivet.

Get-ADUser -filter * -SearchBase "OU=Users,OU=Administration,OU=Organisation1,DC=intra,DC=contoso,DC=com" -searchscop "onelevel" -properties * | Select CanonicalName,GivenName,Surname,Titel,Department,physicalDeliveryOfficeName,@{N='Manager';E={(Get-ADUser $_.Manager).UserPrincipalName}} | Export-Csv -Encoding utf8 -NoClobber -NoTypeInformation filnamne.csv