Hitta när DNS entry är skapat och modifierat

Get-ChildItem “AD:DC=zone.se,CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=contoso,DC=org” | Get-ADObject -Properties Created,Modified | Select-Object Name,Created,Modified | Sort-Object -Property Created

Blockera .NET 4.7.2

Blockera

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\WU" /v BlockNetFramework472 /t REG_DWORD /d 1 /f

Ta bort blockering

reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\WU" /v BlockNetFramework472 /f

Ovanstående körs från eleverad prompt

Aktivera Office 2016

Aktivera Office 2016 X64
C:\Windows\System32\cscript.exe "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /ACT
Aktivera Office 2016 x32
C:\Windows\System32\cscript.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /ACT

Sätta AdminDescription

Hitta användare med en viss AdminDescription satt..
Get-ADUser -SearchBase "ou=elev,ou=Users,ou=skola,ou=contoso,DC=us,DC=contoso,DC=com" -filter {admindescription -like "Student"} -properties admindescription | select-object name, admindescription

Sätta AdminDescription..
Get-ADUser -SearchBase "ou=elev,ou=Users,ou=skola,ou=contoso,DC=us,DC=contoso,DC=com" -filter {admindescription -notlike "*"} -properties admindescription | set-aduser -add @{"admindescription"="Student"}

Flytta WSUS innehåll

För att flytta innehållet i WSUS content katalogen.
Starta eleverad cmd och kör:
%ProgramFiles%\Update Services\Tools\WSUSUtil.exe newfolder Logfile

Exempel: WSUSUtil f:\wsus f:\movelog.log
Kopierar innehållet till f:\wsus och skriver en log till f:\movelog.log

Observera att innehållet bara kopieras.

Du kan verifiera sökvägen i registret under:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup key\ContentDir