Microsoft File Server Migration Wizard

För att få Microsoft File Server Wizard att fortsätta validera när en folder redan finns. Stäng projektet och redigera XML filen. Ersätt <TDC>false</TDC> med <TDC>true</TDC> i avsnittet som handlar om aktuellt share.

Detta kan användas om man redan kopierat över data i förväg.

Exchange Event ID: 9646

Event ID: 9646
Type: Error
Source: MSExchangeIS
Description:
Mapi session “/o=First Organization/ou=Administrative Group/cn=Recipients/cn=user”
exceeded the maximum of 500 objects of type “objtFolder”.

1. Open Registry Editor and navigate to:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchangeIS
2. Right click ParametersSystem and create New -> Key

3. Enter MaxObjsPerMapiSession and confirm creation of the new sub-key

4. Right click newly created key, create new DWORD value called objtFolder and give it a decimal value bigger than default 500.

5. Create another DWORD value called objtFolderView and give it the same value.

There’s no need to restart Exchange server or even MSExchangeIS service. Give it some time and things will settle down. You might need to restart Outlook client to start synchronising folders again.

Söka med powershell

För att hitta användare med sökvägar som innehåller “\\servernamn” i profil eller hemkatalogssökvägar. Använd:
Get-ADUser -Properties homedirectory,profilepath,scriptpath -Filter{homedirectory -like "\\servernamn*"} -SearchBase "dc=contoso,dc=com" | select-object Name,SamAccountName,Homedirectory,Profilepath,scriptpath

För att hitta script som innehåller “\\servernamn”, växla till sysvol\domän (här brukar scripts ligga).Och kör:
Get-ChildItem .\scripts | Select-String "\\servernamn" | ft Filename,Path,Line
Ovanstående måste du köra från eleverad ps prompt. För att söka igenom hela domänen så kan du ställa dig i sysvol och köra:
Get-ChildItem domän.xxx -Recurse | Select-String "\\servernamn" | ft Filename,Path,Line

Ovanstående kan vara bra att göra om man bytt filserver för vissa användare.

Uppgradera e-mailaddresspolicy och adressböcker

Uppgradera default adressböcker från Exchange2003 till Exchange2010.
Set-AddressList "All Users" -IncludedRecipients MailboxUsers
Set-AddressList "All Groups" -IncludedRecipients MailGroups
Set-AddressList "All Contacts" -IncludedRecipients MailContactsSet-AddressList "Public Folders" -RecipientFilter { RecipientType -eq 'PublicFolder' }

Uppgradera Default Global Addresslist
Set-GlobalAddressList "Default Global Address List" -RecipientFilter {(Alias -ne $null -and (ObjectClass -eq 'user' -or ObjectClass -eq 'contact' -or ObjectClass -eq 'msExchSystemMailbox' -or ObjectClass -eq 'msExchDynamicDistributionList' -or ObjectClass -eq 'group' -or ObjectClass -eq 'publicFolder'))}

Problem att uppgradera GAL http://support.microsoft.com/kb/2645013

Uppgradera Default EmailAddressPolicy
Set-EmailAddressPolicy "Default Policy" -IncludedRecipients AllRecipients

För övriga använd ConvertFrom-LdapFilter.ps1 http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/7c04b866-f83d-4b34-98ec-f944811dd48d