Hitta mailboxar baserat på emailaddresspolicy

Hitta alla mailboxar som inte har automatisk emailaddresspolicy ikryssat.

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where {$_.EmailAddressPolicyEnabled -eq $False}

Hitta alla mailboxar som har automatisk emailaddresspolicy ikryssat.
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where {$_.EmailAddressPolicyEnabled -eq $True}

Ändra så att alla har det ikryssat
Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Where {$_.EmailAddressPolicyEnabled -eq $False} | Set-mailbox -emailaddresspolicy $true

Syslog VMware visar ip istället för hostname

Om ESX hostar skriver ner loggarna i en katalog som heter IP istället för serverns hostnamn. Verifiera så att RDNS fungerar och att man har angivit domän under TCP/IP configuration på Default systemstack (använd Webklienten). Stoppa syslogtjänsten och spara undan gamla kataloger efter omstart så kommer katalogerna ha rätt namn.

Send mail from powershell

Nedanstående Script läser innehållet i en fil och skickar ut ett mail. Det kan schemaläggas via scheduletask eller köras manuellt.
#
#.SYNOPSIS
#Sends mountly reminder
#
#.EXAMPLE
#.\Send-mail.ps1
#

$smtpServer = "exchange.contoso.com"
$smtpFrom = "reminder@contoso.com"
$smtpTo = "reminder.com.list@contoso.com"
$messageSubject = "Reminder!"

[string]$messagebody = ""

$logs = Get-Content C:\Script\Send-lonmail\Reminder.txt

foreach ($log in $logs )
{
$messagebody = $messagebody + $log + "`r`n"
}

$smtp = New-Object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)
$smtp.Send($smtpFrom,$smtpTo,$messagesubject,$messagebody)

Felsökning
Exception calling “Send” with “4” argument(s): “Failure sending mail.”
Betyder oftast att en felaktig server angivits eller att servern inte svarar på rätt sätt.

Aktivera Office 2016

Aktivera Office 2016 X64
C:\Windows\System32\cscript.exe "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /ACT
Aktivera Office 2016 x32
C:\Windows\System32\cscript.exe "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /ACT