Server monitoring overide.

Stänga av OnpremisesInboundProxy och NetworkAdapterMonitor

Add-ServerMonitoringOverride -Server "Server" -Identity FrontEndTransport\OnPremisesInboundProxy -propertyName Enabled -propertyValue 0 -applyversion 15.0.1347.2 -itemtype probe
Add-ServerMonitoringOverride -Server "Server" -Identity Network\NetworkAdapterMonitor -propertyName Enabled -propertyValue 0 -duration 45.00:00:00 -itemtype monitor

Kan inte köra enable-mailbox

Det går inte att köra enable-mailbox på maskiner som bara har Management Tools installerade. Felet blir:

Enable-Mailbox : Could not load file or assembly 'Microsoft.Exchange.ManagedLexRuntime.MPPGRuntime, Version=15.0.0.0, C
ulture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies.

Detta beror på att det saknas en dll fil (microsoft.exchange.managedlexruntime.mppgruntime.dll ). Lösningen är att kopiera den filen från en Exchangeserver som kör samma version som managementverktygen. Filen ligger under \Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\ och ska kopieras ner till samma sökväg.

Filtrera bort under OU

Om man bara vill ha användare från 1 specifikt OU och inte eventuella under OU så kan man använda DistinguishedName för att filtera bor under OU.

Exempelvis för att sortera bort användare som ligger i ett OU som heter disabled.

Get-ADUser -SearchBase "OU=Users,OU=Root,DC=Contoso,DC=com" -Filter * | where {"$_.distinguishedname" -notmatch "OU=Disabled"} | select name,dist*