Sätta rättigheter på Public folders

För att hitta alla Public Folders kalendrar:
Get-PublicFolder -Recurse | where {$_.foldertype -eq "IPF.Appointment"}

För att hitta alla Public Folders uppgifter:
Get-PublicFolder -Recurse | where {$_.foldertype -eq "IPF.Task"}

För att sätt rättigheter:
| Add-PublicFolderClientPermission -User -AccessRights FolderOwner

AccessRights kan vara:
ReadItems
CreateItems
EditOwnedItems
DeleteOwnedItems
EditAllItems
DeleteAllItems
CreateSubFolders
FolderOwner
FolderContact
FolderVisible

Problem att ansluta Outlook

Felmeddelande “Your Microsoft Exchange Server is unavailable”
Skapa en nyckel som heter RPC under:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook
Skapa ett DWORD värde som heter DefConnectOpts och sätt värdet 0

Observera att 14.0 gäller Outlook 2010 om man kör annan version så är det ett annat versionsnummer.
https://support.microsoft.com/sv-se/kb/913843

Lista hemkatalog och inloggningsscript

Skapa en CSV fil med inloggningsnamn, inloggningsscript och home.
Get-ADUser -filter * -searchbase "ou=business Units,DC=domain,DC=net" -Properties scriptpath,homedirectory,homedrive | select Name, Scriptpath, Homedrive, Homedirectory | Export-Csv C:\temp\users.txt -Encoding utf8

Sätta SkipAsSource på nätverkskort

Kontrollera nuvarande status:
Get-NetAdapter | Get-NetIPAddress | Select IPAddress, SkipAsSource

Sätta värdet:
Get-NetIPAdress -IPAddress x.x.x.x | Set-NetIPAdress -SkipASource $true