Problem med att logga in med linked mailboxes via TMG

Detta uppstår om kontonamnen är samma i båda domänerna och TMG är aktiverad för lösenordsbyte.

Kör nedanstående VB script.
**************************************************************************************
Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
Const SE_VPS_NAME = "EnableMultipleFlatUserName"
Const SE_VPS_VALUE = true

Sub SetValue()

' Create the root obect.
Dim root ' The FPCLib.FPC root object
Set root = CreateObject("FPC.Root")

'Declare the other objects needed.
Dim array ' An FPCArray object
Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
Dim VendorSet ' An FPCVendorParametersSet object

' Get references to the array object
' and the network rules collection.
Set array = root.GetContainingArray
Set VendorSets = array.VendorParametersSets

On Error Resume Next
Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )

If Err.Number 0 Then
Err.Clear

' Add the item
Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
CheckError
WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name

Else
WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
End If

if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) SE_VPS_VALUE Then

Err.Clear
VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE

If Err.Number 0 Then
CheckError
Else
VendorSets.Save false, true
CheckError

If Err.Number = 0 Then
WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
End If
End If
Else
WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
End If

End Sub

Sub CheckError()

If Err.Number 0 Then
WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
Err.Clear
End If

End Sub

SetValue
********************************************************************
https://support.microsoft.com/sv-se/kb/952675