Skapa sekundär Exchange Admin Center

Vill man begränsa åtkomst till Exchange Admin Center från internet så får man skapa en ny website kopplad till en sekundär IP. Sen får man begränsa åtkomst till den “vanliga” ECP siten med -AdminEnabled $false.
Stegen i stora drag.
1. Lägg till en sekundär IP på Exchange 2013 (kör get-netipaddress x.x.x.x | set-netipaddress -skipassource $true)
2. Skapa en folder där du vill ha siten, kalla den exadmin.
3. Bind websiten till port 80 och 443
4. Skapa ett nytt ECP virtual directory med kommandot:
New-OwaVirtualDirectory -Server -WebSiteName "Exadmin" -InternalUrl "https://exadmin.fqdn.com/owa"
5. Begränsa åtkomst till Admin Center för den "vanliga" siten med kommandot:
Set-ECPVirtualDirectory -Identity "ServerName\ecp (default web site)" -AdminEnabled $false
6. Skapa ett DNS record för exadmin.
7. Ställ in redirect till https://exadmin.fqdn/ecp/?ExchClientVer=15

Om man bara vill begränsa åtkomst från internet så är man klar eftersom det inte bör finnas någon regel i brandväggen som tillåter trafik till det sekundära ipadressen.

Vill man begränsa även intern trafik så får man installera IP address restrictions delen i IIS.

Multihomed Exchange 2013 single Nic

Om man vill ha 2 ip på samma nätverkskort i Exchange 2013 (exempelvis om man vill begränsa åtkomst till Adminconsolen) så kan man råka ut för att servern skickar ut mail via fel ip eller att servern registrerar båda ip-numren i DNS.

Microsoft rekommenderar att alltid kryssa i “Register this connection’s addresses in DNS” för ipv4.
Detta gör att alla adresser som är registrerade på detta kort kommer att registreras i DNS.

För att undvika detta så kan man köra set-netipaddress med -skipassoruce $true.
Exempel:
Set-NetIPAddress -IPAddress 10.0.0.1 -InterfaceAlias "Local Area Connection" -SkipAsSource $true.
Man kan kontrollera inställningarna med:
Get-NetAdapter -InterfaceAlias "Local Area Connection" | get-netIPAddress |Select IPAddress,SkipAsSource

Ovanstående fungerar bara i PowerShell 3.0 för Windows Server 2008 R2 så måste man lägga på hotfix KB2554859.

När man satt SkipAsSource så ska man inte ändra nätverksinställningar via GUI för då ändras värdet till $false (default).