Söka efter strängar i filer med Powershell

get-childitem c:\directory\* -recurse | Select-String -Pattern

Ex: get-childitem c:\windows\log\* -recurse | Select-String -Pattern failed, error