Sätta SkipAsSource på nätverkskort

Kontrollera nuvarande status:
Get-NetAdapter | Get-NetIPAddress | Select IPAddress, SkipAsSource

Sätta värdet:
Get-NetIPAdress -IPAddress x.x.x.x | Set-NetIPAdress -SkipASource $true