Uppgradera e-mailaddresspolicy och adressböcker

Uppgradera default adressböcker från Exchange2003 till Exchange2010.
Set-AddressList "All Users" -IncludedRecipients MailboxUsers
Set-AddressList "All Groups" -IncludedRecipients MailGroups
Set-AddressList "All Contacts" -IncludedRecipients MailContactsSet-AddressList "Public Folders" -RecipientFilter { RecipientType -eq 'PublicFolder' }

Uppgradera Default Global Addresslist
Set-GlobalAddressList "Default Global Address List" -RecipientFilter {(Alias -ne $null -and (ObjectClass -eq 'user' -or ObjectClass -eq 'contact' -or ObjectClass -eq 'msExchSystemMailbox' -or ObjectClass -eq 'msExchDynamicDistributionList' -or ObjectClass -eq 'group' -or ObjectClass -eq 'publicFolder'))}

Problem att uppgradera GAL http://support.microsoft.com/kb/2645013

Uppgradera Default EmailAddressPolicy
Set-EmailAddressPolicy "Default Policy" -IncludedRecipients AllRecipients

För övriga använd ConvertFrom-LdapFilter.ps1 http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/7c04b866-f83d-4b34-98ec-f944811dd48d