Script för Immutable ID

Kontrollera Immutable ID
$cn = “umoli002”
$guid = (get-aduser -f {cn -eq $cn} -pr objectguid).objectguid
$upn = (get-aduser -f {cn -eq $cn}).userprincipalname
$ImmutableID = [System.Convert]::ToBase64String($guid.ToByteArray())
echo $ImmutableID

Sätta Immutable ID

Lägg till nedanstående rad i ovanstående script
set-msolUser -userprincipalname $upn -immutableID $ImmutableID

Detta kan bara göras om katalogsync är avstängt i din Office365 tenant. För att uppdatera Immutable ID på flera så kan nedanstående köras efter att katalogsync är avstängt i Office365.

# Script to change ImmutableID
param ([string] $CSVPath)
$CSVUsers= (Import-Csv $CSVPath)
# Change ImmutableID
ForEach ( $CSVUser in $CSVUsers )
{
$guid = (get-aduser $CSVUser.Samaccount -pr objectguid).objectguid
$upn = (get-aduser $CSVUser.Samaccount).userprincipalname
$ImmutableID = [System.Convert]::ToBase64String($guid.ToByteArray())
set-msolUser -userprincipalname $upn -immutableID $ImmutableID
echo $upn $ImmutableID
}

Detta kan behöva göra om användare är migrerade mellan domäner.