Tilldela licenser Office365

Kör Get-MsolAccountSku
Detta ger dig en lista på dom licenser som finns. För att få fram in lista på aktuella service plans så skriver du:
Get-MsolAccountSku | Where-Object {$_.SkuPartNumber -eq"STANDARDWOFFPACK_STUDENT"} | ForEach-Object {$_.ServiceStatus}
Ersätt med ditt Skupartnummer.
Denna lista kan du sedan använda om du vill ta bort specifika licenser för vissa användare.
För att tilldela licenser kan du använda nedanstående script:
$AccountSkuId = "aktuell sku"
$UsageLocation = "SE"
$LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $AccountSkuId -DisabledPlans SHAREPOINTWAC_EDU,MCOSTANDARD,SHAREPOINTSTANDARD_EDU
$Users = Import-Csv c:\tmp\users.csv -delimiter ";"
$Users | ForEach-Object {
Set-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserLogonName -UsageLocation $UsageLocation
Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $_.UserLogonName -AddLicenses $AccountSkuId -LicenseOptions $LicenseOptions
}