Felsöka VSS fel

Starta eleverad CMD
Skriv vssadmin list writers
Kontrollera status.
Starta om VSS tjänsten (eller starta om den inte är startad)
net stop vss && net start vss
Starta om tjänster som har problem, lista på tjänster nedan:

VSS Writer Service Name Service Display Name
ASR Writer VSS Volume Shadow Copy
BITS Writer BITS Background Intelligent Transfer Service
COM+ REGDB Writer VSS Volume Shadow Copy
DFS Replication service writer DFSR DFS Replication
DHCP Jet Writer DHCPServer DHCP Server
FRS Writer NtFrs File Replication
FSRM writer srmsvc File Server Resource Manager
IIS Config Writer AppHostSvc Application Host Helper Service
IIS Metabase Writer IISADMIN IIS Admin Service
Microsoft Exchange Writer MSExchangeIS Microsoft Exchange Information Store
Microsoft Hyper-V VSS Writer vmms Hyper-V Virtual Machine Management
NTDS NTDS Active Directory Domain Services
OSearch VSS Writer OSearch Office SharePoint Server Search
OSearch14 VSS Writer OSearch14 SharePoint Server Search 14
Registry Writer VSS Volume Shadow Copy
Shadow Copy Optimization Writer VSS Volume Shadow Copy
SPSearch VSS Writer SPSearch Windows SharePoint Services Search
SPSearch4 VSS Writer SPSearch4 SharePoint Foundation Search V4
SqlServerWriter SQLWriter SQL Server VSS Writer
System Writer CryptSvc Cryptographic Services
TermServLicensing TermServLicensing Remote Desktop Licensing
WINS Jet Writer WINS Windows Internet Name Service (WINS)
WMI Writer Winmgmt Windows Management Instrumentation

 

Pre Install Exchange

Exchange 2013

Installera

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Ladda ner
Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit

Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Exchange 2016

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Ladda ner

Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

Script för att se när användare senast loggat in

Import-Module ActiveDirectory

function Get-ADUserLastLogon([string]$userName)
{
$dcs = Get-ADDomainController -Filter {Name -like "*"}
$time = 0
foreach($dc in $dcs)
{
$hostname = $dc.HostName
$user = Get-ADUser $userName | Get-ADObject -Properties lastLogon
if($user.LastLogon -gt $time)
{
$time = $user.LastLogon
}
}
$dt = [DateTime]::FromFileTime($time)
Write-Host $username "last logged on at:" $dt }

Get-ADUserLastLogon -UserName test1

Rättigheter hemkatalog för redirected folders.

NTFS rättigheter:

  • CREATOR OWNER – Full Control (Apply onto: Subfolders and Files Only)
  • System – Full Control (Apply onto: This Folder, Subfolders and Files)
  • Domain Admins – Full Control (Apply onto: This Folder, Subfolders and Files)
  • Everyone – Create Folder/Append Data (Apply onto: This Folder Only)
  • Everyone – List Folder/Read Data (Apply onto: This Folder Only)
  • Everyone – Read Attributes (Apply onto: This Folder Only)
  • Everyone – Traverse Folder/Execute File (Apply onto: This Folder Only)

Share permission Everyone Full Control.

Mailaktivera kontakt..

# Script to Create mailuser
# Input username (Samaccountname)
# malo78001
# After running use start-onlinecoexistancesync if O365
param ([string] $SAM)
$User = get-user $sam
$email = $User.Userprincipalname
enable-mailuser $SAM -Externalemailaddress $email -alias $SAM | set-mailuser -emailaddresspolicy $false
# Remove secondary smtp if set by policy.
set-mailuser $sam -EmailAddresses @{remove="$sam@kalle.se"}

Ta bort sekundär epostadress

# Använd set-adserversettings för att begränsa sökningen om det behövs
# Set-AdServerSettings -RecipientViewRoot "Contoso.com/ou1"

# Beroende på vilken typ av objekt du vill ändra på ex. mailuser, mailbox osv

$Mailboxes = get-mailuser

$Mailboxes | foreach{
for ($i=0;$i -lt $_.EmailAddresses.Count; $i++)
{
$address = $_.EmailAddresses[$i]
if ($address.IsPrimaryAddress -eq $false -and $address.SmtpAddress -like "*contoso.com" )
{
Write-host($address.AddressString.ToString() | out-file c:\temp\addressesRemovedadresses.txt -append )
$_.EmailAddresses.RemoveAt($i)
}
}

# Beroende på vilket objekt du vill ändra på ska vara samma som $Mailboxes
Set-Mailuser -Identity $_.Identity -EmailAddresses $_.EmailAddresses
}

Ta bort användares hemsida i AD

Get-ADUser -properties homepage -Filter {homepage -like "*"} -SearchBase "ou=users,ou=ou2,ou=ou1,dc=corp,dc=contoso,dc=com" | Set-ADUser -HomePage $null

Stänga av avancerade inställningar nätverkskort

Netsh int tcp set global RSS=Disabled
Netsh int tcp set global chimney=Disabled
Netsh int tcp set global autotuninglevel=Disabled
Netsh int tcp set global congestionprovider=None
Netsh int tcp set global ecncapability=Disabled
Netsh int ip set global taskoffload=disabled
Netsh int tcp set global timestamps=Disabled