Hitta när DNS entry är skapat och modifierat

Get-ChildItem “AD:DC=zone.se,CN=MicrosoftDNS,CN=System,DC=contoso,DC=org” | Get-ADObject -Properties Created,Modified | Select-Object Name,Created,Modified | Sort-Object -Property Created