Ändra recipientfilter Dynamiska distgrupper.

Exportera ut dom grupper som ska ändras med exempelvis:

Get-DynamicDistributionGroup | select Name,Recipientfilter | export-csv c:\temp\distgroup_before_change.csv -Encoding utf8 -NoTypeInformation

Öppna filen i Notepad++ och ta bort dom grupper som inte ska ändras. Ändra filter på dom grupper som ska ändras. Spara filen som distgroup_change.csv (utf8).

Verifiera först så att det fungerar med.

Import-Csv .\distgroup_change.csv | ForEach-Object { set-DynamicDistributionGroup -identity $_.name -RecipientFilter $_.recipientfilter -whatif }

Om allt ser ok ut, ta bort whatif och genomför ändringen.

Efter ändringen så tar du ut en likadan fil som när du startade med:

Get-DynamicDistributionGroup | select Name,Recipientfilter | export-csv c:\temp\distgroup_after_change.csv -Encoding utf8 -NoTypeInformation

Du kan även kolla gruppmedlemskap före och efter med:

foreach ($group in (Get-DynamicDistributionGroup)) {Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $group.RecipientFilter -OrganizationalUnit $group.RecipientContainer | ft @{Expression={$_.displayname};Label=($group).name} | Out-File "c:\<path>.txt" -Append}