Rapport mailboxpermissions

För att lista alla mailboxar och rättigheter:

Get-Mailbox -Resultsize unlimited | Get-MailboxPermission | Select Identity,User,@{Name='Access Rights';Expression={[string]::join(', ', $_.AccessRights)}} | Export-Csv C:\temp\Mailboxpermission.csv –NoTypeInformation -encoding utf8

För att lista alla delade mailboxar och rättigheter:

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails SharedMailbox | Get-MailboxPermission | Select Identity,User,@{Name='Access Rights';Expression={[string]::join(', ', $_.AccessRights)}} | Export-Csv C:\temp\shared_mailboxpermission.csv –NoTypeInformation -encoding utf8