Rensa ActiveSync enheter

För att hitta enheter som inte syncat senaste 30 dagarna:

Get-MobileDevice | Get-MobileDeviceStatistics | where {$_.LastSyncAttemptTime -lt (get-date).adddays(-30)} | out-gridview

För att ta bort enheter som inte syncat senaste 30 dagarna:

$DevicesToRemove = Get-mobileDevice -result unlimited | Get-mobileDeviceStatistics | where {$_.LastSuccessSync -le (Get-Date).AddDays("-30")}

$DevicesToRemove | foreach-object {Remove-MobileDevice ([string]$_.Guid) -confirm:$false}