Raderade mailboxar syns inte som disconnected

Exchange 2013
Leta upp mailboxen genom att söka på Displayname
Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.Displayname -eq "Nisse Nilsson" } | ft DisplayName,Database,DisconnectDate,MailboxGuid
Kör Update-StoreMailboxState med Databas och MailboxGuid som parameter.
Update-StoreMailboxState -Database "Database1" -Identity 6b61591c-7598-46f3-ad7f-2d54da946ac1
Nu ska mailboxen synas och vara möjlig att återansluta.

För att köra Update-StoreMailboxState på alla mailboxar i en databas:
Get-MailboxStatistics -Database “Databas” | ForEach {Update-StoreMailboxState -Database $_.Database -Identity $_.MailboxGuid -Confirm:$False}

Kör man Exchange 2010 så är det kommandot Clean-MailboxDatabase som ska användas.
https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124076(v=exchg.141).aspx