Send mail from powershell

Nedanstående Script läser innehållet i en fil och skickar ut ett mail. Det kan schemaläggas via scheduletask eller köras manuellt.
#
#.SYNOPSIS
#Sends mountly reminder
#
#.EXAMPLE
#.\Send-mail.ps1
#

$smtpServer = "exchange.contoso.com"
$smtpFrom = "reminder@contoso.com"
$smtpTo = "reminder.com.list@contoso.com"
$messageSubject = "Reminder!"

[string]$messagebody = ""

$logs = Get-Content C:\Script\Send-lonmail\Reminder.txt

foreach ($log in $logs )
{
$messagebody = $messagebody + $log + "`r`n"
}

$smtp = New-Object Net.Mail.SmtpClient($smtpServer)
$smtp.Send($smtpFrom,$smtpTo,$messagesubject,$messagebody)

Felsökning
Exception calling “Send” with “4” argument(s): “Failure sending mail.”
Betyder oftast att en felaktig server angivits eller att servern inte svarar på rätt sätt.