Ställa in homeMTA

För att hitta användare som saknar homeMTA:
Get-ADUser -Filter {(msExchHomeServerName -like "/o=organisation/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=servernamn*") -and (homeMTA -notlike "*") -and (msexchrecipienttypedetails -eq "1")}

MSexchrecipienttypedetails = 1 är för vanliga usermailboxes.
För andra värden se http://www.msexchange.org/kbase/ExchangeServerTips/MicrosoftOffice365/ExchangeOnline/msexchangerecipienttypedetails-active-directory-values.html

För att skriva ett värde använd:
$users = Get-ADUser -Filter {(msExchHomeServerName -like "/o=organisation/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=Server0*") -and (homeMTA -notlike "*") -and (msexchrecipienttypedetails -eq "1")}

foreach ($user in $users)
{set-ADUser -identity $user -add @{homeMTA="CN=Microsoft MTA,CN=server,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT),CN=Administrative Groups,CN=organisaton,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com"}}