Problem med att EMS saknar Exchange Powershell kommandon

Om Exchange EMS saknar powershell kommandon trots att den startar och kopplar upp sig mot servern utan problem.

I powershell kör:

if (!(test-path $profile))
{new-item -type file -path $profile -force}

Detta skapar en PS profil för aktuell användare på aktuell dator.
Kör:
notepad $profile

I filen som öppnas lägger du till raden nedan och sparar.
Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd315342.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396