Script för att byta lösenord på användare från CSV fil

# Script to reset Userspassword.
# Use CSV file headers Loginname
param ([string] $CSVPath)
$CSVUsers= (Import-Csv $CSVPath)
$Password = Read-Host "Enter Password" -AsSecureString
ForEach ( $CSVUser in $CSVUsers )
{
Set-ADAccountPassword -identity $CSVUser.loginname -Reset -NewPassword $Password
Set-ADuser -identity $CSVUser.loginname -ChangePasswordAtLogon $true
}