Kontrollera Exchange 2013

Kontrollera enskild server
Get-serverhealth "servernamn" | more
Get-HealthReport "servernamn

Kontrollera komponenter som behövs för HA i en DAG
(Get-DatabaseAvailabilityGroup -Identity dag01).servers | Get-serverhealth -HaImpactingOnly

Kontrollera status på store i DAG
(Get-DatabaseAvailabilityGroup).servers | Get-serverhealth -HealthSet store

Andra HelthSet som kan användas
AD
ActiveSync
Autodiscover
Search
OWA
Transport
För komplett lista http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn195892(v=exchg.150).aspx

Filtrera sökresultaten
(get-databaseavailabilitygroup).servers | Get-HealthReport | where {$_.Alertvalue -eq "Degraded"} | ft -AutoSize

Möjliga värden är
Degreded
Unhealthy
Healthy
Disabled