Script för att lägga till sekundär e-post från CSV

# Script to add sec mailaddress
# Use CSV primarySmtpAddress and NewSMtpAddress
param ([string] $CSVPath)
$CSVUsers= (Import-CSV -delimiter “;” $CSVPath)
ForEach ( $CSVUser in $CSVUsers )
{
$Newsmtp=$CSVUser.NewSMTPaddress
Set-Mailbox $CSVUser.PrimarySmtpAddress -EmailAddresses @{add=$Newsmtp}
}