Hitta och ta bort Sidhistory

Get-ADUser –filter ‘sidhistory –like “*”’ –searchbase “dc=name,dc=name” –searchscope subtree –properties sidhistory | foreach {Set-ADUser $_ -remove @{sidhistory=$_.sidhistory.value}}